ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท์ติกคอนกรีต สายบางเสียบ-คอกม้า-เนินสำลี หมู่ที่ 4 ต.บางสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
10 ม.ค. 2561
102 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบางเสียบ-คอกม้า-เนินสำลี ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
10 ม.ค. 2561
103 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
28 ธ.ค. 2560
104 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
28 ธ.ค. 2560
105 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
28 ธ.ค. 2560
106 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลบางสน ดาวน์โหลดเอกสาร
288
29 พ.ย. 2560
107 ขอประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
23 พ.ย. 2560
108 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบางสน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
26 ต.ค. 2560
109 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
25 ต.ค. 2560
110 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
25 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43