ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เทศบาลตำบลบางสน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 ก.ค. 2563
2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 ก.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง แผนบริหารความต่อเนื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
29 มิ.ย. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 มิ.ย. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนละสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการลงทะเบียนแบะยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 พ.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนละสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการลงทะเบียนแบะยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 พ.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนละสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการลงทะเบียนแบะยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 พ.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนละสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
22 พ.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการรับชำระภาษีป้ายในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
22 พ.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรังรองนิติบุคคล เพื่อการขออนุญาตใช้เสียงในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40