ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล (คลองช้างตาย) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 ม.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านและได้รับคัดเลือก การสรรหาและเลือกสรรเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
06 ม.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ธ.ค. 2563
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
14 ธ.ค. 2563
5 ประกาศ เทศบาลตำบลบางสน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
02 ก.ค. 2563
6 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
02 ก.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง แผนบริหารความต่อเนื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
29 มิ.ย. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
84
04 มิ.ย. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนละสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการลงทะเบียนแบะยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
85
22 พ.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่องยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนละสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการลงทะเบียนแบะยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
85
22 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41