ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการชำระค่าน้ำประปา ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
  รายละเอียด :

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 

 เทศบาลตำบลบางสน  ขอแจ้งช่องทางการชำระ ค่าบริการ  ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 

   ***  ค่าน้ำประปา   ติดต่อ  093-6403862  นางสาวพรนภา  มะขามป้อม

   ***  ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย    097 - 9930703   นายกรวิช    จันทวี

   ***  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  098-9294940  นางจันทร์จิรา  จันพุ่ม

   

ติดต่อเจ้าหนา้ที่    

  ติดต่อเจ้าหน้าที่ / ชำระผ่านธนาคาร

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 249 คน